Köpevillkor

1. KÖPEVILLKOR

1.1. Dessa Köpevillkor gäller mellan Creopack AB (Org. nr 556317–2831) (I detta avtal kallat “Creopack”) och den juridiska person (I detta avtal kallat “Kunden”) vid köp av de produkter som Creopack tillhandahåller.
1.2. Kunden och Creopack refereras gemensamt till som “Parterna” och var för sig som “Part”.
1.3. Den fysiska person som representerar en juridisk person vid köp, bekräftar att denne har fullmakt och rätt att ingå juridisk bindande avtal med Creopack på̊ vägnar av den juridiska person som representeras.

2. BESTÄLLNING

2.1. Beställning av Creopacks produkter kan göras via Creopacks webbplats, via telefon eller e-post: info@creopack.se. Inkommande beställning besvaras med en skriftlig orderbekräftelse som skickas till Kundens angivna e-postadress.
2.2. Alla beställningar anses vara bindande från Kundens sida. Beställningar är bindande för båda Parterna när orderbekräftelse har skickats per e-post till Kundens angivna e-postadress. Creopack förbehåller sig rätten att neka Kund köp.
2.3. Skulle en produkt inte finnas på lager kontaktar Creopack Kunden och restnoterar den. När Creopack får in den restnoterade varan, skickar Creopack den till Kunden. Om Kunden inte önskar den restnoterade varan, kan Kunden alltid kontakta Creopack via info@creopack.se och avboka den.

3. PRISER

3.1. Alla priser är i svenska kronor och anges exklusive svensk moms. Moms för produkterna är för närvarande 25% och anges i svenska kronor och tillkommer vid betalning. Creopack reserverar sig för momshöjningar och andra prisförändringar som Creopack inte kan råda över.
3.2. Avgift för frakt tillkommer. Fraktkostnaden syns alltid i varukorgen eller på fakturan.
3.3. De aktuella priserna för de köpta produkterna framgår vid beställningstillfället eller av orderbekräftelsen.

4. BETALNING

4.1. Betalning sker via faktura och Kunden ska uppge fakturans OCR nr. vid betalning. Betalningsvillkor är 20 dagar netto från fakturadatum, om inget annat särskilt avtalats. Creopack genomför sedvanlig kreditbedömning och efter godkännande genomförs köpet. För att kunna göra en kreditbedömning krävs det att Kunden anger sitt organisationsnummer. Om kreditbedömningen inte godkänns stoppas ordern och Creopack kontaktar Kunden för en betalning i förskott.
4.2. Fakturering sker i samband med leverans.
4.3. Kunden ska inom skälig tid meddela Creopack om fakturan är felaktig. Sker inte detta inom betalningsfristen, förfaller Kundens rätt att invända mot fakturan.
4.4. Vid utebliven eller försenad betalning förbehåller sig Creopack rätten att debitera dröjsmålsränta med 9 % i enlighet med Räntelagen (1975:635) samt debitera påminnelse- och inkassoavgifter som fastställts i svensk lag och praxis.
4.5. Produkter ägs av Creopack AB tills dess att full betalning för produkten kommit Creopack tillhanda. Creopack har rätt att återta produkt om betalning uteblir.

5. LEVERANS

5.1. Normal leveranstid är ca två (2) arbetsdagar för lagerförda varor. Icke lagerförda varor har en längre leveranstid på ca 1–4 veckor. Avvikelser kan förekomma, exempelvis om varan är slut i fabrik. I sådana fall kontaktar Creopack Kunden. Creopack kan inte hållas ansvarig att leverera slutsåld eller utgången produkt. Creopack ska hålla Kunden underrättad om relevanta ändringar, problem, förseningar eller annat som kan ha betydelse för leveransen.
5.2. Creopack har rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina åtaganden enligt detta avtal, tillhandahållandet av produkter och för att fullgöra sina rättsliga förpliktelser.

6. LEVERANSFÖRSENING

6.1. Om leveransförsening av någon anledning uppstår kommer Creopack att kontakta Kunden. Det kan uppstå situationer som gör det omöjligt för Creopack att fullfölja en beställning, exempelvis om Creopacks leverantörer inte kan fullfölja sina åtaganden.
6.2. Creopack kan inte bli ersättningsskyldig för leveransförseningar, utebliven försäljning på grund av försenade eller uteblivna leveranser, gods som skadats vid transport, produktfel eller liknande.

7. FRAKTEN

7.1. Frakt tillkommer på alla beställningar, om inget annat anges på produktsidan.
Creopack har i regel inte leveranser till utlämningsställen, utan levererar med företagstransporter till Kundens leveransadress.
7.2. Vid udda orter och speciella transportönskemål, så som avisering, leverans till privatadress etc., kan extra kostnader debiteras i efterhand. Även extra avgifter för bomkörningar debiteras i efterhand.
7.3. När godset lämnat lager behöver Kunden vara tillgänglig att ta emot leveransen. Om Kunden ber transportören att lagerhålla gods för senare utkörning eller att Kunden inte kan ta emot godset av olika skäl, så debiteras transportörens terminalhyra i efterhand.

8. GARANTIER

8.1. Genom att köpa de produkter som Creopack tillhandahåller samtycker Kunden till att Creopack inte gör några utfästelser eller lämnar några garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, exempelvis avseende produkternas/varornas kvalitet eller liknande.
8.2. Creopack är inte heller direkt eller indirekt ansvarigt för skada eller förlust som är relaterad till viss information eller avsaknad av viss information på Creopacks webbplats.

9. FELBESTÄLLD VARA

9.1. Felbeställd vara ska returneras inom 14 dagar efter mottagandet. Den måste vara i fullgott skick och oanvänd samt att Kunden ska bekosta returfrakten. Creopack tar ut en kostnad på 500 kr för returhantering samt ett avdrag på 30% på ordervärdet vid felbeställd vara. Kontakta Creopack innan returen för att få hjälp kring ärendet.

10. REKLAMATION

10.1. Creopack ska förmedla eventuella klagomål och reklamationer från Kunder till tillverkaren av produkterna, anlitade underkonsulter eller transportör som är ansvarig för sådant fel eller brist inom 10 dagar efter mottaget gods.
10.2. Kunden informeras härmed att inte lösa ut / ta emot gods med synliga fel som kan ha påverkat skicket på de beställda och köpta produkterna så pass att de inte är brukbara. Reklamationer ska göras direkt till chauffören och till Creopack via info@creopack.se som vidarebefordrar reklamationen till ansvarig aktör. Creopack sköter reklamationen mot fabrik och Kunden ska därmed reklamera till Creopack. För att kunna reklamera skadat gods måste en ankomstkontroll göras vid leveransen. Vid skadat gods ska fraktsedel EJ signeras av Kunden. Chauffören ska notera skadan på fraktsedeln och skadan ska fotas. Mejla omgående all information och foton till Creopack för att få hjälp med en ny leverans.

11. RESERVATION OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

11.1. Creopack reserverar sig mot felaktigheter i innehåll och i prislista på Creopacks webbplats.
11.2. Creopack friskriver sig härmed, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, från allt ansvar samt ersättningsskyldighet för samtliga direkta och indirekta skador och/eller förluster som uppstått för Kunden eller för någon tredje part i samband med användandet av eller hinder vid användandet av de produkter som Creopack tillhandahåller, oavsett hur skadan uppstår och oavsett om skadan orsakas genom vårdslöshet, kontraktsbrott eller på annat sätt.

12. BEFRIELSEGRUND

12.1. Om fullgörande av Creopacks skyldigheter förhindras på grund av omständighet utanför Creopacks kontroll, som Creopack skäligen inte kunnat förutse vid avtalets tecknande och vars följder Creopack inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från samtliga påföljder och ersättningsanspråk.
12.2. Som händelser utanför Creopack kontroll anses bl.a. smitta av virus/sjukdom (exempelvis Covid-19) eller den rådande ”Coronasituationen” som uppstått på grund av smittspridning i samhället/världen och dess följder som påverkar den fria rörligheten, handelsmarknaden och transporter, konflikt på arbetsmarknaden, naturkatastrof, eldsvåda, krig, mobilisering, terroristhandling, oförutsedd militärinkallelse av stor omfattning, rekvisition, beslag, uppror, upplopp eller andra liknande händelser om händelsen drabbar Creopack, Creopacks personal eller underleverantörer till Creopack utom och inom Sverige.

13. COOKIES

13.1. Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats (“användare”) meddelas om cookies används. När någon besöker Creopacks webbplats sparas cookies på användarens dator. Dessa cookies är s.k. sessionscookies och används för att hålla reda på användarens inloggning (om användaren är inloggad) och eventuell kundkorg när användaren handlar. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på användarens dator, utan försvinner när användaren stänger sin webbläsare.
13.2. Om användaren inte accepterar användning av cookies kan användaren ställa in din webbläsare så att den automatiskt nekar cookies eller så att den informerar användaren om en webbsida använder cookies. Om användaren stänger av cookies kommer användaren inte att kunna handla, eftersom kundkorgen och inloggningen kräver cookies för att fungera. Användaren kan däremot titta runt i webbbutiken, utan att ha cookies aktiverat.

14. GDPR – DATASKYDDSFÖRORDNINGEN OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

14.1. GDPR gäller sedan den 25 maj 2018 och ersätter tidigare nationell lagstiftning om hantering av personuppgifter. Lagen syftar till att skydda individen på näten och reglerar hur företag får hantera individernas personuppgifter.
14.2. För Creopack är det viktigt att Kunder, leverantörer och intressenter känner förtroende och trygghet med hur Creopack hanterar personuppgifter.
14.3. Creopack hanterar alla uppgifter med integritet och lämnar aldrig ut dem till tredje part, såvida det inte finns en laglig grund för behandlingen. Ett sådant skäl kan vara att det krävs för att uppfylla Kundens beställning eller leverans.
14.4. Kunden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som lämnas till Creopack. Creopack behandlar personuppgifter för Kundens räkning i egenskap av personuppgiftsbiträde. Creopack åtar sig härmed att behandla personuppgifter i enlighet med Kundens instruktioner, gällande lagstiftning och för att uppfylla sina förpliktelser enligt detta avtal. Creopack åtar sig att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna och att tillämpa en lämplig säkerhetsnivå.
14.5. Samtliga personuppgifter ska behandlas varsamt och får inte delas med obehöriga. Åtkomst till personuppgifter ska begränsas till sådana personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.
14.6. Creopack kommer under inga omständigheter att lämna ut några personuppgifter utan medgivande från personen ifråga. Detsamma gäller även för e-postadresser.
14.7. Creopack använder Kundens uppgifter för att föra statistik samt för att kunna skicka elektronisk post så som information- och nyhetsbrev om Creopacks produkter, tjänster, nyheter och trender till Kunden. Creopack kan också använda uppgifterna för uppföljande kontakt.
14.8. För nyhetsbrevsutskick använder Creopack tredjepartstjänster. Det är Creopack som skapar nyhetsbreven och hanterar interna register. Nyhetsbreven skickas ut ca var 12e vecka och innehåller information om våra tjänster, erbjudande, nyheter och trender. Prisaviseringar och annan nödvändig information som Kunden kan behöva relaterat till Creopack affärsrelation med Kunden räknas inte som nyhetsbrevsinnehåll.
14.9. Kunden kan när som helst avregistrera sig från ett nyhetsbrev eller enkätundersökning genom att klicka på länken Avregistrera i sidfoten i nyhetsbrevet.
14.10. Kunden finns i Creopacks utskickslista för Creopacks nyhetsbrev om Kunden är eller har varit i kontakt med Creopack, antingen genom att Kunden handlat, efterfrågat offert, interagerat på hemsidan eller kommit i kontakt med Creopack via andra kanaler.
14.11. Kunden kan alltid kontakta Creopack vid frågor eller funderingar som rör detta, vänligen skicka då ett e-postmeddelande till info@creopack.se

15. SVENSK GLASÅTERVINNING OCH FTI

15.1. Det är viktigt att Kunden är ansluten till Svensk Glasåtervinning och redovisar 0 kr en gång per år för att uppfylla producentansvar. Creopack redovisar och betalar avgifterna till Svensk Glasåtervinning för Kunders räkning om inget annat avtalats. Avgiften ingår i glasförpackningens pris. Creopacks kundnummer är 216458. Creopack redovisar och betalar avgifterna till fti för engångsartiklar (ingår i varans pris) och förpackningsemballage (Ex plasten runt pallarna.) Creopack redovisar EJ för lock och kapsyler samt tomma lådor ex. 6-pack och lådor för Kundernas distribution efter fyllning.

16. TVIST OCH JURISDIKTION

16.1. Detta avtal ska tolkas i enlighet med svensk lag. Tvister som uppstår i anledning av tolkningen eller tillämpningen av dessa avtalsvillkor och därmed sammanhängande rättsförhållanden, ska i första hand avgöras direkt mellan Parterna. Om tvisten inte kan lösas genom en intern förlikning mellan Parterna, ska tvisten avgöras och prövas genom allmän domstol i Stockholm.

17. ÖVRIGT

17.1. Skulle någon bestämmelse i detta Uppdragsavtal eller del därav befinnas ogiltig, ska detta inte innebära att avtalet i dess helhet är ogiltigt. Istället ska endast den delen befinnas vara ogiltig och Parterna ska förhandla fram nya gällande villkor i frågan.
17.2. Creopack förbehåller sig rätten att när som helst ändra villkoren i dessa Köpevillkor, utan att meddela eller informera Kund om det. Creopack har rätt att ändra priserna från tid till annan samt rätt att när som helst erbjuda tilläggstjänster och nya produkter samt att förändra utbudet av produkter och att upphöra med tillhandahållandet av produkter.
17.3. Eventuella ändringar i dessa Köpevillkor gäller för köp som sker efter det att den ändrade versionen av villkoren har publicerats på Creopacks webbplats. Den senaste versionen finns alltid publicerad på webbplatsen.